Comunicat încheiere proiect RePas

Asociația Română pentru Promovarea Sănătății (ARPS) a derulat, pe o perioada de 16 luni începând cu data 06.06.2018, proiectul RePaS – Responsabilitate și Parteneriat pentru Sănătate, Cod SIPOCA 212/ MySMIS+ 112263. Valoarea totală a proiectului a fost de 976.948,73 RON, din care finanțarea nerambursabilă este în valoare de 957.407,81 RON. Proiectulestecofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă.

Proiectul și-a propussă crească capacitatea ONG-urilor și a partenerilor sociali de a formula politici publice alternative îndomeniul sănătății publice care să ducă la optimizarea proceselor decizionaleorientate către cetățeni. Proiectul contribuie astfel la atingerea obiectivuluispecific 1.1. Dezvoltarea și introducerea de sisteme și standarde comune înadministrația publică ce optimizează procesele decizionale orientate cătrecetățeni și mediul de afaceri în concordanță cu SCAP prin introducerea lanivelul Direcțiilor de Sănătate Publică din cadrul Institului Național deSănătate Publică a unor mecanisme/ instrumente care să vină în sprijinulcomunităților, factorilor de decizie și practicienilor să facă alegeri care să îmbunătățească sănătatea publică printr-un design comunitar. 

Activitățiledesfășurate în cadrul proiectului s-a concretizat în:

  • Realizarea hărții părților interesate
  • Raport de cercetare – Sănătatea în toate politicile și evaluarea impactului asupra sănătății în România
  • Propunere de metodologie pentru Evaluarea Impactului asupra Sănătăți (HIA)
  • 4 mese rotunde pe tema aplicării seturilor de proceduri, mecanisme și instrumente de optimizare a proceselor decizionale organizate
  • 3 Sesiuni de consultare pentru elaborarea setului de proceduri, mecanisme și instrumente de optimizare a proceselor decizionale în domeniul sănătății
  • 8 sesiuni de instruire organizate
  • 64 de reprezentați ai ONG-urilor au participat la sesiunile de instruire
  • 4 mese rotunde / workshop-uri în vederea elaborării politici alternative în domeniul sănătății organizate
  • 5 alternative de politici publice elaborat

Pentru orice întrebări, vă stăm la dispoziție pe email la adresa office@arps.ro